Skip to content

Regulamin

1. Wprowadzenie

Regulamin ten określa i przedstawia ogólne warunki, na podstawie, których można dokonać rezerwacji mieszkań, z jednoczesnym zaakceptowaniem przedstawianych postanowień Regulaminu.

Umowę wynajmu mieszkania uważa się za zawartą po dokonaniu wpłaty zadatku na konto Właściciela i jego potwierdzeniu otrzymania jej.

2. Rezerwacja

Rezerwacji mieszkań dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.mieszkanienaspanie.pl, pocztą elektroniczną gdansk@mieszkanienaspanie.pl lub poprzez rezerwację telefoniczną na numer (+48) 501 148 202, (+48) 738 03 17  potwierdzoną, o ile istnieje taka możliwość, poczta elektroniczna lub w przypadku telefonu komórkowego SMS’em w wysokości około 30% wartości pobytu, nie mniej niż koszt jednej doby pobytu, i w ciągu 2 dni roboczych.

Po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany klientowi e-mail lub SMS z potwierdzeniem jej otrzymania. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany uregulować pozostałą kwotę za wynajem osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

3. Rezerwacja “Last Minute”

Rezerwacja “Last Minute” to taka rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu 3 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji). W przypadku rezerwacji “Last Minute” zadatek nie jest pobierany. W dniu rozpoczęcia pobytu Wynajmujący zobowiązany jest do uregulowania całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

4. Zmiany w rezerwacji

Przedłużenie czasu pobytu. Termin pobytu w danym mieszkaniu można przedłużyć o ile będzie istniała taka możliwość.

Skrócenie czasu pobytu. Termin pobytu w mieszkaniu może ulec skróceniu z jednoczesną uwagą, iż pobrana należność za wynajem nie będzie zwracana.

Zmiana liczby osób. Liczba osób podana w rezerwacji może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby osób, Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela o tym fakcie telefonicznie, SMS’em lub pocztą elektroniczną. Stosowne rozliczenie będzie w gotówce lub konto bankowe.

5. Zakres umowy najmu

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem mieszkania a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem mieszkania wraz z wyposażeniem. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Wynajmującego. Całkowitą cenę wynajmu można przeliczyć w oparciu o tabelę z cenami na stronie internetowej. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (prąd, woda, TV, internet), pościel oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych, chyba, że strony ustalą inaczej. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób Wynajmujących pozostawione w mieszkaniu.

6. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

Przekazanie kluczy w pierwszy i ostatni dzień powinno nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie/odbiór kluczy. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem i wyjazdem o planowanej godzinie odbioru/przekazania kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. W przypadku zgubienia kluczy od mieszkania pobierana jest opłata w wysokości równej kosztowi wymianie nowego wkładu z kartą aktywacyjną (ok. 300 PLN).

7. Obowiązki klienta

  • Liczba osób mających zamieszkać w mieszkaniu jest ograniczona do podanej na rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
  • Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
  • W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
  • Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
  • Przy każdorazowym opuszczeniu mieszkania prosimy o jego zamknięcie. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z mieszkania znajdujących się w nim rzeczy, co stanowi jego własność (np. koce, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęte mieszkanie, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
  • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00, goście nieprzestrzegający tej zasady mogą zostać poproszeni o natychmiastowe opuszczenie mieszkania.
  • Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla lokatorów budynku. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Właściciel może nałożyć na gości karę w wysokości 500 zł. Niezależnie od wysokości kar nałożonych przez Policję lub Staż Miejską.

8. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

9. Zwierzęta

Jesteśmy otwarci na wszelkich czworonożnych pupilów przy pobytach powyżej 10 dób ( z wcześniejszą informacją).

10. Wystąpienie siły wyższej

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel nadaje sobie prawo zaproponowania klientowi mieszkania/pokoju zastępczego podobnego do mieszkania pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę (np. powódź, awaria kanalizacji wodociągowej, awarii sieci energetycznej, itp.). Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta, lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwota wpłacona przez klienta podlega natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

11. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.